Autodesk oznámil plán akvizice spole?nosti Delcam, vedoucího poskytovatele CAM softwaru

 

D?ležitý krok pro Autodesk na cest? k poskytování komplexní podpory výrobním odv?tvím

Spole?nost Autodesk oznámila sv?j zám?r získat akvizicí spole?nost Delcam, jednoho z globálních lídr? v oblasti vývoje a dodávek softwaru pro odv?tví pr?myslové výroby. Autodesk plánuje zaplatit 20,75 liber za akcii neboli ?ástku p?ibližn? 172 milion? liber v hotovosti. Transakce je p?edm?tem obvyklých schvalovacích proces? v?etn? regula?ních schválení a její finalizace je plánována na první ?tvrtletí roku 2014.

 

 

 

Jsme sv?dky velmi d?ležitého kroku na naší cest? k poskytování komplexní podpory výrobním odv?tvím,“ ?ekl Carl Bass, prezident a CEO spole?nosti Autodesk. „Autodesk a Delcam budou spolupracovat na dalším vývoji a implementacích technologie pro digitáln? ?ízenou výrobu.“

Centrála spole?nosti Delcam, která je jedním z vedoucích globálních dodavatel? vysoce kvalitních CAD/CAM ?ešení a ?ešení pro pr?myslové m??ení ve výrobním pr?myslu, sídlí v Birminghamu ve Velké Británii. Škála jejího softwaru pro konstrukci, výrobu a inspekci p?ináší kompletní automatizované CAD/CAM ?ešení pro ?adu odv?tví od leteckého pr?myslu až po výrobu hra?ek a sportovního za?ízení. Spole?nost má více než 30 pobo?ek po celém sv?t?, p?ibližn? 600 zam?stnanc?, obrat za fiskální rok 2012 ?inil 47,1 milion? liber a její akcie jsou obchodovatelné na Londýnské burze London Stock Exchange.

Jsem nadšen z nových p?íležitostí, které vyplynou z kombinace technologií Delcam a Autodesk a tímto zp?sobem vytvo?ené platformy, která bude sloužit výrobním zákazník?m obou firem,“ ?íká Clive Martell, CEO spole?nosti Delcam. „Tato nabídka je uznáním potenciálu firmy Delcam. Akcioná??m poskytuje atraktivní p?íležitost uv?domit si hodnotu svého sou?asného majetku a našim zam?stnanc?m a partner?m zárove? otevírá další p?íležitosti v rámci širší platformy skupiny Autodesk.“