Autodesk p?edstavuje AutoCAD 2014 a AutoCAD LT 2014 for Mac

Autocad-2014-for-mac-badge-1000px

Autodesksv?tový lídr v oblasti 3D návrhového, konstruk?ního a anima?ního softwaru, p?edstavil softwarové verze AutoCAD 2014 for Mac a AutoCAD LT 2014 for Mac. Nejnov?jší verze vlajkových 2D a 3D návrhových aplikací spole?nosti Autodesk byly vyvinuty pro platformu OS X a za?ízení Apple a jsou dostupné globáln?. Mezi hlavní inovace nové verze pat?í mimo jiné podpora vysokého rozlišení displej? Retina s 13“ a 15“ úhlop?í?kou u MacBook Pro, synchronizace s cloudovými službami Autodesk 360, funkce Package Drawing, lepší zabezpe?ení softwaru a další.

AutoCAD 2014 for Mac p?edstavuje jednu z prvních profesionálních softwarových aplikací s podporou displeje Retina, díky ?emuž poskytuje uživatel?m mimo?ádný grafický zážitek. AutoCAD 2014 for Mac rovn?ž obsahuje synchronizaci s cloudovou platformou Autodesk 360, novou funkci Package Drawing (obdoba eTransmit v AutoCAD pro Windows), zvýšení výkonnosti a lepší uživatelské rozhraní.

Uživatelé aplikace AutoCAD for Mac pat?í mezi velké nadšence. V?novali jsme proto maximální úsilí tomu, abychom v nejnov?jší verzi reflektovali jejich nej?ast?jší požadavky,“ ?íká Amy Bunszel, viceprezident divize produkt? AutoCAD ve spole?nosti Autodesk. „V praxi to znamená, že naši zákazníci nyní mají nástroj pro rychlejší a precizn?jší práci a designé?i budou moci lépe a efektivn?ji spolupracovat se svými týmy.“

Inovace produkt? AutoCAD 2014 for Mac a AutoCAD LT 2014 for Mac jsou výsledkem náro?né vývojové práce s cílem nabídnout zákazník?m maximální uživatelský komfort a propojit je na platform? Autodesk 360 prost?ednictvím p?ístupu ke cloudovému úložišti a spolupracujícímu prost?edí. Mezi klí?ová vylepšení pat?í:

  • Podpora displeje Retina: AutoCAD nyní pln? podporuje displej Retina s vysokým rozlišením s úhlop?í?kou 13“ a 15“ u po?íta?? MacBook Pro.

  • Synchronizace kreslení: p?ímý p?ístup k soubor?m v cloudovém prost?edí Autodesk 360 a jejich synchronizace mezi po?íta?em a cloudem.

  • Funkce Package Drawing: obdobn? jako funkce eTransmit v aplikaci AutoCAD pro Windows umož?uje rychle ukládat související soubory do komprimovaného souboru a zajistit tak snadnou distribuci nebo uložení.

  • Online pomoc: zde byly provedeny zm?ny s cílem zajišt?ní rychlejší asistence pro zákazníka.

  • Lepší zabezpe?ení softwaru: vyšší úrove? zabezpe?ení softwaru a prevence spoušt?ní neautorizovaných nebo škodlivých AutoLISP aplikací.

Poslední verze aplikace AutoCAD for Mac poskytuje nové funkce, které nesmírn? pomáhají v každodenní práci,“ ?íká Jim LaPier, zakladatel spole?nosti IMPACT Design, americké školicí a konzulta?ní spole?nosti. „Podpora technologie Retina z n?j ud?lala CAD program s nejvyšším možným rozlišením, který kdy byl na trhu. V kone?ném d?sledku to znamená mén? unavené o?i a jasné a ?isté kresby na obrazovce. Mí zákazníci nemohou uv??it, jak jasn? jejich kresby vypadají na mém laptopu. Navíc došlo k vylepšení nápov?dy a ke zviditeln?ní t?ch nastavení, která v minulosti byla t?žko k nalezení.“