Autodesk uvádí Autodesk Fusion 360, novou generaci designových a konstruk?ních nástroj?

 

alt

 

 Autodesksv?tový lídr v oblasti 3D návrhového, konstruk?ního a anima?ního softwaru, uvedl na trh celosv?tov? první cloudový software speciáln? vyvinutý pro ty, kdo hledají nástroje umož?ující propojení krásného estetického designu s efektivní funk?ností produktu. Autodesk Fusion 360 p?ináší funkcionality typické pro jednotlivé konstruk?ní, designové a koncep?ní návrhové nástroje slou?ené v jedné, snadno použitelné cloudové služb?.

 

 

„Nacházíme se ve fázi nové pr?myslové revoluce, která využívá to nejlepší z možností produktového designu a konstrukce vedoucích k výrobk?m jak krásným tak funk?ním,“ ?ekl Robert „Buzz“ Kross, senior viceprezident ve spole?nosti Autodesk. „Se službou Fusion 360 již není zapot?ebí ?init kompromisy mezi pr?myslovým designem a funk?ní konstrukcí. Uživatelé mají poprvé v historii k dispozici obojí v jednom nástroji.“

 

Fusion 360 nabízí intuitivní uživatelské prost?ední, zajiš?uje p?ístup k informacím o návrhu a integrované sociální nástroje pro spolupráci. Zákazníci nyní mohou návrhy p?ipravovat rychleji, pracovat kdekoliv a sdílet je s kýmkoliv.

 

Co ?íkají lidé o Fusion 360

 

„Dny záplatování speciálních návrhových a konstruk?ních nástroj?, které byly bu? p?íliš komplexní, nebo nep?íliš sofistikované na to, aby vyhovovaly všem pot?ebám, jsou pry?. Fusion 360 je pro nás jeden dynamický nástroj, který nám umož?uje realizovat jakýkoliv nápad velmi efektivním zp?sobem,“ ?ekl Jason Martin, spoluzakladatel spole?nosti Carbon Audio.

 

„Kouzlo Fusion 360 leží v možnostech velmi rychlé iterace mezi jednotlivými koncepty a tvorby drobných úprav, které mohou mít obrovský vliv na celkovou podobu a vnímání návrhu. Díky možnosti flexibilního designu, konstrukce a vizualizace v rámci softwaru Fusion 360 mají naši zákazníci rozhodování o jednotlivých návrzích mnohem více ve svých rukou,“ ?ekl Matthew Harris ze spole?nostiOrphanage Guitars.alt

 

„Pocházím ze socha?ského sv?ta a ráda pracuji vlastníma rukama. Fusion 360 umož?uje propojovat sv?ty modelování a socha?ství do jednoho, což velmi urychluje tv?r?í procesy,“ ?ekla Bridget Sheehan, která se v?nuje pr?myslovému designu.

 

„Fusion 360 p?edstavuje kombinovanou sílu tvo?ivosti a jízdy v cloudu o výkonu miliardy ko?ských sil,“ ?ekl Stan Hisel, produktový designér a strojní konstruktér.

 

O spole?nosti Autodesk

 

Autodesk pomáhá lidem podporovat svou p?edstavivost, navrhovat a vytvá?et lepší sv?t. Každý od profesionálních designér?, p?es konstruktéry a architekty až po digitální um?lce, studenty a nadšence používá software Autodesk k posílení své kreativity a ?ešení d?ležitých výzev. Pro více informací navštivte, prosím adresu: autodesk.cz