Autodesk for Animators

Autodesk for AnimatorsNejbližší kurz SPAFi Animation Academy v rámci projektu OPPA s podporou Evropské unie je zam??en na základ animace v produktech Autodesk. Studenti se nau?í pracovat v uživatelském prost?edí produkt? Autodesk, vymodelují si n?kolik objekt? a vlastní scénu pomocí n?kolika r?zných modelovacích metod. Do p?ipravené scény vloží postavu, nadefinují její kostru, zp?sob pohybu a deformace a nau?í se jí animovat. Kurz zahrnuje jak ru?ní animaci pomocí klí?ování, tak práci s daty technologie Motion Capture.

Závazná p?ihláška ke stažení zde!

Termín kurzu: 22. 02.- 12. 03. 2010   Partne?i kurzu:
Cena / rozsah:
3 000,- K? / 120 hod   logo_atc
Vyu?ované produkty: logo_mayaAutodesk Maya   logo_oppa
  logo_motion_builderAutodesk MotionBuilder   Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti

Program kurzu

 • Úvod do Autodesk Maya
 • Úvod do Autodesk MotionBuilder
 • Základy modelovaní
 • Základy animace
 • Pokro?ilá animace postav
 • Animace obli?eje
 • Animace pomocí Motion Capture data
 • Sv?tla a stíny
 • Renderování

Denní Rozvrh Kurzu

09:30 – 10:40

Výuka
10:45 – 11:00
P?estávka
11:00 – 12:15
Výuka
12:15 – 13:15
Ob?d
13:15 – 14:45
Výuka
14:45 – 15:00
P?estávka
15:00 – 16:30
Výuka
16:30 – 17:30
Cvi?ení

Jak se na kurz p?ihlásit?

 • Pošlete sv?j životopis (CV) a ukázky vaší tvorby na e-mail adresu [email protected] .
  (neposílejte videa, pouze obrázky a to maximalne do 10MB – všechny v?tší e-maily nebudou doru?eny. Pokud budete pro svou prezentaci používat video, prosim p?iložte link kde si jej m?žeme stáhnout)
 • Pošlete vypln?nou a podepsanou p?ihlášku na adresu:

  SPAFi Animation Academy
  Olympijská 2/1912
  169 00 Praha 6

  (nezapom??te na podpis a I?O)

Podmínka pro ú?ast na kurzu je dána pravidly financování programu OPPA. Dotace na kurz m?že být poskytnuta pouze osob?, jež je OSV? (živnostenský list) se sídlem v Praze a nebo osobám zam?stnaným v tak zvaných mikropodnicích se sídlem v Praze. Mikropodnikem se rozumí firma, jež má mén? než 10 zam?stnanc?.

Zkušenosti a zam??ení na po?íta?ovou grafiku nejsou podmínkou, takže nabídky m?že využít každý, kdo spl?uje jednu ze dvou výše uvedených podmínek. Obor v n?mž pracujete, tedy v?bec nemusí n?jak souviset s animací. Po ukon?ení kurzu, absolvent obdrží diplom Autodesk jež je uznávaný a platný na celém sv?t?.

Pokud budete spl?ovat jednu ze dvou podmínek uvedených výše, budete vyzváni k platb? nevratné zálohy 3 000,- na náš ú?et. Po zaplacení registra?ního poplatku je Vaše místo v kurzu rezervováno! Kurz má maximální po?et 10 lidí, tudíž neváhejte p?íliš dlouho.

Závazná p?ihláška ke stažení zde!

Podepsanou Závaznou p?ihlášku odešlete doporu?en? na adresu:

SPAFi Animation Academy
Olympijská 2/1912
169 00, Praha 6 – Strahov

 

Kde nás najdete

Bus 176 (Koleje Strahov), Bus 143, 149, 217 (Stadion Strahov)

You can find us here.

SPAFi Animation Academy
Olympijská 2/1912
169 00, Praha 6 – Strahov