Camera and video editing

Camera and video editingDalší z kurz? SPAFi Animation Academy v rámci projektu OPPA s podporou Evropské unie je zam??en na práci s videem. Studenti se post?ednictvím praktických cvi?ení obeznámí s prací s profesionální HD kamerou. Nau?í se teoretické základy spojené s natá?ením videa (optika, zp?sob snímání obrazu, formáty obrazu a zvuku) a po?ídí si materiál s nímž budou následn? pracovat. Kurz Apple FinalCut je nau?í pohybovat se v uživatelském prost?edí, import nato?eného materiálu a základy st?ihu. V rámci kurzu si studenti osvojí základy st?ihové skladby, tipy a triky pro editaci, barevné korekce, editaci zvuku a finální video-mastering.

Závazná p?ihláška ke stažení zde!

Termín kurzu: 29. 03.- 16. 04. 2010   Partne?i kurzu:
Cena / rozsah:
5 000,- K? / 120 hod
  logo_oppa
Vyu?ované produkty: FinalCutApple FinalCut
  Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti

Program kurzu

finalcutskrabici

Video_editing

 

FinalCut • P?ehled a stru?ná teorie videoformát?
• Uživatelské rozhraní Final Cut Pro
• Klávesové zkratky
• Nástroje ve FCP
• Importování médií
• Popis a organizace materiálu

• Vytvo?ení a nastavení parametr?
videosekvence
• Základy st?ihové skladby
• Tipy a triky pro editaci
• Motion efekty
• Práce s imagesekvencemi, import
grafických soubor?
• Editace a mix zvuku (základy)
• Efekty a transittions
• Základy barevných korekcí
• Finalizace a videomastering
• Export

Kamera • Teorie, optika, filtry, stativy
• Rozd?lení a p?íprava sv?tla
• Funkce kamery a nastavení parametr?
• Rozdíly ve formátech – 35mm, 16mm HD, DV, NTSC, PAL
• Zvuk na kame?e


Praktická cvi?ení • Ost?ení
• Švenky
• Jízda
• Výb?r správné lokace
• P?íprava technického scéná?e• Práce s r?znými typy kamer
• Cvi?ení se sv?tlem

kamerafinalcutpro


Denní Rozvrh Kurzu

09:30 – 10:40

Výuka
10:45 – 11:00
P?estávka
11:00 – 12:15
Výuka
12:15 – 13:15
Ob?d
13:15 – 14:45
Výuka
14:45 – 15:00
P?estávka
15:00 – 16:30
Výuka
16:30 – 17:30
Cvi?ení

Jak se na kurz p?ihlásit?

 • Pošlete sv?j životopis (CV) a ukázky vaší tvorby na e-mail adresu [email protected] .
  (neposílejte videa, pouze obrázky a to maximalne do 10MB – všechny v?tší e-maily nebudou doru?eny. Pokud budete pro svou prezentaci používat video, prosim p?iložte link kde si jej m?žeme stáhnout)
 • Pošlete vypln?nou a podepsanou p?ihlášku na adresu:

  SPAFi Animation Academy
  Olympijská 2/1912
  169 00 Praha 6

  (nezapom??te na podpis a I?O)

Podmínka pro ú?ast na kurzu je dána pravidly financování programu OPPA. Dotace na kurz m?že být poskytnuta pouze osob?, jež je OSV? (živnostenský list) se sídlem v Praze a nebo osobám zam?stnaným v tak zvaných mikropodnicích se sídlem v Praze. Mikropodnikem se rozumí firma, jež má mén? než 10 zam?stnanc?.

Zkušenosti a zam??ení na po?íta?ovou grafiku nejsou podmínkou, takže nabídky m?že využít každý, kdo spl?uje jednu ze dvou výše uvedených podmínek. Obor v n?mž pracujete, tedy v?bec nemusí n?jak souviset s animací a filmem.

Pokud budete spl?ovat jednu ze dvou podmínek uvedených výše, budete vyzváni k platb? nevratné zálohy 5000,- na náš ú?et. Po zaplacení registra?ního poplatku je Vaše místo v kurzu rezervováno! Kurz má maximální po?et 10 lidí, tudíž neváhejte p?íliš dlouho.

Závazná p?ihláška ke stažení zde!

Podepsanou Závaznou p?ihlášku odešlete doporu?en? na adresu:

SPAFi Animation Academy
Olympijská 2/1912
169 00, Praha 6 – Strahov

 

Kde nás najdete

Bus 176 (Koleje Strahov), Bus 143, 149, 217 (Stadion Strahov)

You can find us here.

SPAFi Animation Academy
Olympijská 2/1912
169 00, Praha 6 – Strahov