Letošní Anifest

anifest

STATISTIKA FILM?:

P?ihlášených celkem: 1500 film? ze 62 zemí

Vybraných do sout?že: 362 film?

Celkem promítnuto: 471 film?

 

 

 

VÍT?ZNÉ FILMY

ANIFEST GRAND PRIX

POTÁP??I V DEŠTI / DIVERS IN THE RAIN

Režie: Olga and Priit Pärnovi, Estonsko

Potap?? musí každý den za prací, zatímco jeho žena, no?ní zuba?ka, každou noc odchází za pacienty. Jejich polibky jsou vždy na rozlou?enou. Žena p?es den spí a zdají se jí p?ekotné sny. Velká lo? se potápí a nikdo neví, kdy je ?as na poslední cigaretu.

Zd?vodn?ní poroty: Za vylí?ení absurdity existence.

<;/p>

Hlavní cena v kategorii celove?erní film

OŠKLIVÉ KA?ÁTKO / UGLY DUCKLING

Režie: Garri Bardin, Rusko (cenu p?evezme osobn?)

Na dvo?e se z neobvyklého vejce vylíhne podivné ka?átko. Ostatní dr?bež ho pokládá za ošklivé, a tak musí toto mlád? p?ekonat obtížné zkoušky. Známý p?íb?h má ale š?astný konec – ka?átko se v záv?ru prom?ní v krásnou labu?. ?ili: v každém malém dít?ti je skryta krásná labu?, i když dít? vypadá jinak než ostatní. Aby se labu? projevila, dít? musí v??it a doufat. P?i animaci pracuje režisér jak s plastelínou, tak s pe?ím.

Zd?vodn?ní poroty: Za úžasnou animaci a vylí?ení postav, které pot?ší diváky všech v?kových kategorií.

?estné uznání v kategorii celove?erní film

GOODBYE, MISTER CHRISTIE

Režie: Phil Mulloy, Velká Británie

První celove?erní film britského režiséra Phila Mulloye navazuje na jeho seriál The Christies. Christiovi žijí v malebné zelené vesni?ce s kostelem a kriketovým h?išt?m. Pan Christie je navenek dokonalý gentleman, ale uvnit? sobecká a arogantní zr?da. Jeho život se nenávratn? zm?ní poté, co ho celý sv?t vidí v televizi souložit s francouzským námo?níkem. Šokující provokativní a výtvarn? svérázný filmový experiment Phila Mulloye.

Zd?vodn?ní poroty: Za využití jednoduché animace pro ztvárn?ní složitých témat odvážným zp?sobem.

Hlavní cena v kategorii krátký film do 5 minut

SPÁNEK / SLEEP

Režie: Frank Braun, Claudius Gentinetta, Švýcarsko

Spánek se podobá poklidn? se vlnící hladin?, do níž se s ukolébavkou na rtech zcela pono?íme. Jak to však bude vypadat, když se do snového sv?ta vypraví všichni na zaoceánské lodi, jež se za?ne potáp?t? Kdo bude první vzh?ru? A probudí se v?bec?

Zd?vodn?ní poroty:  Za tvo?ivé a nápadité propojení zvuku a obrazu.

?estné uznání v kategorii krátký film do 5 minut

PIXELY / PIXELS

Režie: Patrick Jean, Francie

?lov?k by nev??il, co m?že zp?sobit jedna odložená stará televize. Z prasklé obrazovky je celý New York náhle zaplaven monstry, která každý zná! Respektive, každý dnešní t?icátník, který prožil d?tství s osmibitovými hrami.

Zd?vodn?ní poroty: Za chytré a vtipné použití 4bitových hrdin?.

Hlavní cena v kategorii krátký film v délce 5 – 15 minut

MRDRCHAIN

Režie: Ond?ej Švadlena, ?eská republika/Francie

Smutná zdeformovaná postava, jež je složena jen z jednotlivých plát? masa spojených ví?ícími tepnami, prochází obskurním a temným sv?tem. Realita je hnána vzájemnými asociacemi s notnou dávkou fyzi?na. Stravující dystopický zážitek!

Zd?vodn?ní poroty: Za to, že nás vtáhne do jedine?ného a znepokojivého sv?ta.

?estné uznání v kategorii krátký film v délce 5 – 15 minut

Cesta na Kapverdy / Journey to Cape Verde

Režie: José Miguel Ribeiro, Portugalsko

P?íb?h o šedesátidenním výletu na Kapverdy bez mobilního telefonu, hodinek ?i plán?. Poutník prochází tamními lesy, vesnicemi, potkává kozy a želvy, užívá si místní hudbu a p?edevším poznává sám sebe. Nádherný „deníkový” snímek kombinuje r?zné postupy.

Zd?vodn?ní poroty: Za jeho lidskost a výtvarnou kvalitu.

Hlavní cena v kategorii krátký film v délce 15 – 60 minut

MASKA / MASK

Režie: Stephen Quay, Timothy Quay, Polsko

P?ekrásná Duenna byla stvo?ena za jistým ú?elem. Bude si ale muset zvolit mezi spln?ním životního cíle a láskou. Adaptace stejnojmenné povídky Stanis?awa Lema se odehrává v technologicky vysp?lém, p?esto stále feudálním sv?t?.

Zd?vodn?ní poroty: Za úžasný a snový filmový zážitek.

?estné uznání v kategorii krátký film v délce 15 – 60 minut

KAMENE / STONES

Režie: Katarína Kerekesová, Slovensko

V kamenolomu pracuje deset ošlehaných muž?: každý den mechanicky p?esouvají tuny št?rku. Když mezi n? p?ijde žena p?edáka, vnese do chladného místa cit a lidskost. Loutkový muzikál skv?le pracuje s hudební a ruchovou rytmizací tragického p?íb?hu lásky.

Zd?vodn?ní poroty: Za vnesení muzikálu do bezút?šné krajiny

 

 

Hlavní cena v kategorii Reklama a zn?lka


Audi Q5 – Unboxed

Režie: Russell Brooke & Aaron Duffy, Velká Británie

Zd?vodn?ní poroty: Za vynalézavou kresbu a použití jednoduchých materiál? pro vyjád?ení

?estné uznání v kategorii Reklama a zn?lka

Kuubo

Režie: Adrian Flückiger, Švýcarsko

Zd?vodn?ní poroty: Za nádherné stop motion ztvárn?ní vzniku úžasného papírového stromu.

Hlavní cena v kategorii Videoklip

Massive Attack: Splitting the Atom

Režie: Édouard Salier, Francie

Zd?vodn?ní poroty: za omra?ující „drtivý“ útok na vaše smysly.

?estné uznání v kategorii Videoklip

Eatlitz: Lose this child

Režie: Yuval and Merav Nathan, Izrael

Zd?vodn?ní poroty: Za jedine?né a nádherné využití stop motion animace ve velkém m??ítku.

Hlavní cena v kategorii TV film a seriál

O KANAFÁSKOVI – Jak hledali tatínka

Režie: Galina Miklínová, ?eská republika (cenu p?evezme osobn?)

Pokra?ování úsp?šné série p?íhod zlobivého sk?ítka uspava?e z hradu Snovízu a jeho malého kamaráda – kluka Jonáše.

Zd?vodn?ní poroty: za originální poetiku a výtvarno v oblasti tvorby pro d?ti.

?estné uznání v kategorii TV film a seriál

It´s Chinese

Režie: Isabelle Lenoble, Francie

Seriál p?ibližující ?ínskou kulturu a zejména pak ?ínské ideogramy vypráví jednoduché p?íb?hy malé Lucie, jíž se vždy n?co ztrácí. ?ínský drak, jenž žije v jejím budíku, jí p?edm?t rád p?edá, nejprve se ale musí dané slovo nau?it v ?ínském ideogramu.

Zd?vodn?ní poroty: p?esná, sofistikovaná podoba vzd?lávacího filmu.

Hlavní cena v kategorii Studentský film

JAZYKOVÁNÍ / Tongueling

Režie: Elli Vuorinen, Finsko

Výjev z podivného sv?ta, kde jsou všichni lidé obsesivn? p?itahováni svým jazykem a s jeho pomocí se dotýkají nejr?zn?jších v?cí. Promrzlou krajinou se nese d?ev?né klepání osam?lého muže, který pro sv?j jazyk hledá to správné místo.

Zd?vodn?ní poroty: Za jedine?né vizuální ztvárn?ní a svérázný vtipný p?íb?h.

?estné uznání v kategorii Studentský film

KUCHAO / A Gum Boy

Režie: Masaki Okuda, Japonsko

Kuchao chodí do první t?ídy, kde je stranou veškerého d?ní. Dokonce stojí opodál, když ostatní jdou poušt?t balónky. Teprve, když za?ne žvýkat žvýka?ku, vstupuje do sv?ta vlastní p?edstavivosti a jeho balónek se p?etvá?í v cokoli, na? si vzpomene.

Zd?vodn?ní poroty: Za vynalézavé a vtipné vylí?ení otravného chlapce.

CENY ?ESKÉ TELEVIZE

Hlavní cena ?eské televize v kategorii Filmy vytvo?ené d?tmi do 12 let

M?J OBLÍBENÝ HRDINA/ My favorite Hero

Režie: Roma Donskoy, Rusko

Animovaný film o tom, co je v lidském život? nejd?ležit?jší – o lásce. Zatímco pro n?které d?ti je hrdinou Batman, pro jiné to m?že být vlastní otec.

Zd?vodn?ní poroty: Za svižné, vtipné a milé vyobrazení vlastního táty.

?estné uznání v kategorii Filmy vytvo?ené d?tmi do 12 let

DENNÍ KV?T / Day Flower / Eintagsblume

Režie: Yoshe Malkus, N?mecko (cenu p?evezme osobn?)

Denní kv?t je krásný smutný p?íb?h o malé myšce, jejích touhách a promarn?né p?íležitosti.

Zd?vodn?ní poroty: Za úžasné výtvarné zpracování hlavního hrdiny

Hlavní cena ?eské televize v kategorii Filmy vytvo?ené d?tmi ve v?ku 12 – 15 let

P?ÍLIV A ODLIV / A margem da maré

Režie: D?ti z Albufeiry, Portugalsko

Tato cesta oceánem se zam??uje na ochranu mo?ských druh? fauny a flóry…

Zd?vodn?ní poroty: Za jedine?nou a hravou animaci p?írodních materiál?.

?estné uznání v kategorii Filmy vytvo?ené d?tmi ve v?ku 12 – 15 let

AUSTRÓLIA

Režie: Filip Tatýrek, ?eská republika

Snímek o zb?silém úprku klokana, jenž se náhodou stane p?edstavitelem své rasy v bitv? proti lidstvu.

Zd?vodn?ní poroty: Za p?kné záb?rování a zvládnutí kreslené animace.

Knauf Insulation : Mezinárodní sout?ž film? s ekologickou tematikou

ŠEDÉ M?STO

Režie: Mat?j Forejt, ?eská republika (cenu p?evezme osobn?)

Zd?vodn?ní poroty: za pozitivní p?ístup a snahu ukazovat správnou cestu namísto hrozeb a zastrašování.

Knauf Praha : Mezinárodní sout?ž  film? s ekologickou tematikou vytvo?ených d?tmi

FARMÁ?I

Režie: Petr Mischinger, ?eská republika