Autodesk se stal generálním partnerem THINK ARCH 2013

autodesk educationAutodesk se stal generálním partnerem THINK ARCH 2013 pro studenty škol architektonického zam??ení a architekty do 40 let 

Autodesk, sv?tový lídr v oblasti 3D návrhového, konstruk?ního a anima?ního softwaru, oznámil, že se stal generálním partnerem druhého ro?níku sout?že THINK ARCH 2013. Spole?nost tak pokra?uje v rozši?ování svých aktivit podporujících studenty a mladé architekty. V rámci svého vzd?lávacího programu pomáhá Autodesk k úsp?chu student?m po celém sv?t?, jak na poli akademickém, tak i v profesionálním život?. Student?m nabízí k dispozici zdroje v oblasti vzd?lávání a umož?uje zdarma* p?ístup až k 35 softwarovým produkt?m Autodesk.

THINK ARCH, jejíž druhý ro?ník práv? probíhá, p?edstavuje sout?žní p?ehlídku ur?enou pro studenty škol architektonického zam??ení a architekty do 40 let na téma udržitelnost a efektivn?jší využití materiál? a energie v architektu?e. Stejn? jako v minulém roce je vedle t?í hlavních cen v každé z obou kategorií vyhlášena též zvláštní cena Autodesk Award. V rámci tohoto ocen?ní bude vybrán vít?z nejlepšího návrhu vytvo?eného v softwaru Autodesk.Licence produkt? Autodesk je student?m dostupná zdarma* v rámci projektu Autodesk Education Community.

autodesk education ii„Naše ?ešení pomáhají profesionál?m ve stavebním odv?tví navrhovat a stav?t v souladu s konceptem trvale udržitelného rozvoje, což je práv? tématem této sout?že,“ ?íká Patrik Minks, obchodní manažer pro oblast stavebních ?ešení ve spole?nosti Autodesk. „Nap?íklad v minulém roce zvít?zil návrh architekta, kterému Autodesk Revit Architecture pomáhá mimo jiné s návrhy nízkoenergetických dom? v libereckém regionu. Proto se t?šíme na práce, které p?inese letošní ro?ník.“

Komunita Autodesk Education Community p?edstavuje jednu z mnoha vzd?lávacích aktivit, které mají za cíl pomáhat student?m a u?itel?m a zajistit jim p?ístup k technologiím a znalostem spole?nosti Autodesk. V rámci této komunity mohou studenti a u?itelé zdarma* stahovat nejnov?jší verze až 35 softwarových produkt?. Jejím prost?ednictvím mohou získat mimo jiné p?ístup ke kvalitním školicím program?m v?etn? pomoci instruktora, k u?ebnicím, datovým soubor?m a video instruktážím, dále hledat zam?stnání, sdílet vlastní návrhy s kolegy a další. Více informací o vzd?lávacích programech spole?nosti Autodesk je k dispozici na stránkách Autodesk Education nebo Autodesk Education Community.

O sout?žní p?ehlídce THINK ARCH 2013

Jednokolovou, architektonicko-urbanistickou sout?ž po?ádá ob?anské sdružení Centrum ?eské architektury pod záštitou ?eské komory architekt? (?KA). P?ehlídka probíhá ve dvou kategoriích a je ur?ena pro studenty nebo absolventy ?eských a slovenských vysokých škol architektonického zam??ení a dále pro architekty do 40 let. P?edm?tem p?ehlídky jsou návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivn?jšího využití materiál? a energie a zárove? kladou d?raz na zvýšení kvality prost?edí. Sout?žící mohou své práce p?ihlašovat do 20. prosince 2013. V únoru 2014 prob?hne slavnostní ve?er s vyhlášením výsledk?, prezentací a výstavou vít?zných prací. Více informací o sout?ži na www.thinkarch.cz.

O spole?nosti Autodesk

Autodesk pomáhá lidem podporovat svou p?edstavivost, navrhovat a vytvá?et lepší sv?t. Každý od profesionálních designér?, p?es konstruktéry a architekty až po digitální um?lce, studenty a nadšence používá software Autodesk k posílení své kreativity a ?ešení d?ležitých výzev. Pro více informací navštivte prosím: autodesk.cz

 

v. balda - vitez souteze think arch 2012

V. Balda – vitez souteze THINK ARCH 2012