PRAŽSKÉ FILMOVÉ PRÁZDNINY 2012

Letošní rok Pražských Filmových Prázdnin se velmi vyda?il. D?ti nabraly nové zkušenosti z filmového oboru, nau?ily se základy práce s filmovou technikou, jako nap?. zacházení s kamerami, sv?tly, základy stav?ní scény a mohli otestovat i profesionální techniku steadycam.

Spole?n? s r?znými odborníky m?ly možnost nahlédnout do zákulisí tvorby filmu, vyzkoušely si základy modelování a animace v programu Maya a mohly vid?t, jak funguje technologie Motion Capture pro digitální zachycení pohybu.

P?i návšt?v? filmové maskérky mohly vid?t a na vlastní k?ži zkusit, jak náro?ná je práce maskéra i herce, který pod nánosy make-upu a lí?idel musí podávat profesionální výkony.

Získané informace a dovednosti mohly zúro?it p?i natá?ení Zpravodajství na Bluescreen pozadí a také p?i velkém natá?ení v lomu Alkazar, kde se bez menších problém? za?lenily mezi profesionály a obdržely tak d?ležité zkušenosti, jako asistent kameramana, režiséra, stereographera, rekvizitá?e ?i jako klapka.

Pro rozší?ení obzor? jsme s d?tmi navštívili ?eskou televizi a TV Nova, kde jsme získali p?ehled o tom, co se d?je s filmem ?i po?adem, než jde do vysílání.

Volné chvilky d?tem vyplnily zajímavé aktivity a sout?že, po?ádané agenturou Adventure.

Rádi bychom, tímto pod?kovali Všem, co nám dopomohli obohatit Pražské Filmové Prázdniny a p?edali tak d?tem n?co nového.

 

Za Spafi Tereza Hrdinová (text, foto)

Pražské Filmové Prázdniny 2012

001

Závazná prihláška

Více informací na: http://academy.spafi.org/index.php/cs/component/content/article/38-events/94-praske-filmove-prazdniny-2012

Kontaktní telefon: 777 733 402

Mail: [email protected]

Minulý rok: http://www.spafi.org/cs/udalosti/prazske-filmove-prazdniny

 

Kde nás najdete:

Bus 176 (Koleje Strahov), Bus 143, 149, 217 (Stadion Strahov)

You can find us here.

 

SPAFi Animation Academy 
Olympijská 2/1912 
169 00, Praha 6 – Strahov