Mindblown: a blog about philosophy.

 • Seznamte se s MetaČlověkem

  Seznamte se s MetaČlověkem

  Tyto dvě vysoce kvalitní a plně přizpůsobené ukázkové postavy představují aktuální stav digitálních lidí v reálném čase a je na vás, abyste je mohli prozkoumat, upravit a použít ve svých projektech Unreal Engine 4.26.1 nebo novějších. Slouží jako ukázka toho, čeho je možné dosáhnout pomocí MetaHuman Creator: nového inovativního nástroje, který vám brzy bude k […]

 • Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

  Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available | Unreal Engine

  These two high-quality, fully rigged sample characters represent the current state of the art for real-time digital humans and they’re yours to explore, modify, and use in your Unreal Engine 4.26.1 or later projects. They serve as a showcase of what’s achievable with MetaHuman Creator: an innovative new tool that will soon be available for […]

 • Jak vymodelovat v Maya 5 základních rekvizit do hry do 20min

  Jak vymodelovat v Maya 5 základních rekvizit do hry do 20min

  V tomto videu budu modelovat 5 lowpoly herních rekvizit za méně než 20 minut – Přepravka – Dopravní kužel – Olejový sud – Silniční bariéra – Sud

 • 3D Modeling 5 Low Poly GAME ASSETS in under 20 minutes in Maya

  3D Modeling 5 Low Poly GAME ASSETS in under 20 minutes in Maya

  In this video I will be modeling 5 low poly game props in under 20 minutes – Crate – Traffic Cone – Oil drum – Road Barrier – Barrel

 • Modelování kanistru z filmu Monsters Inc.

  Modelování kanistru z filmu Monsters Inc.

  V tomto videu v Maya 2020 budeme modelovat kanystr Monsters Inc. a texturovat jej v Keyshot 10.

 • Modeling Monsters Inc. cannisters in Maya

  Modeling Monsters Inc. cannisters in Maya

  In this video in Maya 2020 we are going to model a Monsters Inc. cannister in Maya and texture it in Keyshot 10

 • Jak vytvořit realistický oheň v Maya

  Jak vytvořit realistický oheň v Maya

  Nazdar všichni, v tomto návodu budeme vytvářet realistický efekt Hořící Zombie 1. v první lekci procházíme základní nastavení 3D nádob na tekutiny a jak je vytvářet a používat 2. potom budeme znát chrliče a jejich typy a co je pro náš projekt nejlepší 3. v lekci 3 se ponoříme do zajímavé části a připravíme scénu […]

 • Create Realistic Fire Effect in Maya

  Create Realistic Fire Effect in Maya

  hey guys in this production series we are going to create realistic Zombie On fire effect 1.in first lesson we are going through basic setting of 3d fluid containers and how to create and use them 2.then we are going to know emmiters and their types and whats best for our project 3.in lesson 3 […]

 • Animace auta pomocí UAC rigu v Maya

  Animace auta pomocí UAC rigu v Maya

  Toto krátké video využívá Ultimate Adjustable Car Rig k animaci 3D modelu Tesla CyberTruck. Tento tutoriál pokrývá nastavení rigu auta pro animaci, generování křivky pro cestu z členitého terénu a použití generované křivky cesty k vedení auta v jednoduché animaci komerčního stylu.

 • How to rig and animate a truck in 12 minutes using the UAC Rig

  How to rig and animate a truck in 12 minutes using the UAC Rig

  This short video uses the Ultimate Adjustable Car Rig to rig and animate a Tesla CyberTruck 3D model. It covers setting up the truck for animation, generating a curve path from a rugged terrain and using the generated curve path to guide the truck in a simple commercial style animation.

Got any book recommendations?